Portefølje, program & projekt

 

Porteføljer, programmer og projekter er oftest rammen for realiseringen af organisationers 

ambitiøse visioner og strategier.

Trods store indsatser oplever mange alligevel at deres tiltag ikke altid kommer godt nok
i mål med de ønskede resultater. Hvad med jeres?

Succesfuld opstart og gennemførelse af projekter kræver mange ting. Styring er en grundforudsætning.

“Fokus på projektets rammer, reel ledelse, klare forretningsmål, løbende evaluering og
tilpasning samt forankring i organisationen er afgørende succesfaktorer!”

Sandwalk lægger derfor særligt vægt på…

 • Fastlæggelse af de forretningsmæssige mål for projektet
 • Etablering af klare aftaler og forventningsafstemning
 • Tidlig og løbende involvering af interessenter
 • Ansvarliggørelse af involverede parter
 • Løbende opfølgning og fremdriftsstyring
 • Systematisk evaluering og fleksibel tillpasning for at nå opstillede mål
 • Tydelige og helhedsorienteret beslutningsoplæg
 • Risiko- og konskvensvurderinger samt aktive beslutninger
 • Fokus på change management / effektiv implementering fra dag 1
 • Forankring af læring og kompetencer undervejs

Under beskrivelserne i denne ydelse tænkes som udgangspunkt på alle de ”3 P’er” hvor det er relevant og giver mening – dvs. både rådgivning eller udførende opgaver i forhold til virksomhedens samlede portefølje, programmer og enkelte projekter.

Henning Seehausen har mere en 20 års erfaring med ledelse, kompleks change management/forandringsledelse og omfattende erfaring med projekt- og progamledelse. Inkl. følgende formelle certificeringer ADKAR, Prince 2 Pract., MSP, Managing Benefits samt 3PO.

Sandwalk bidrager typisk i følgende situationer:

 

 • Behov for at øge den samlede kvalitet og effekt af organisationens projekteffekt
 • Når store ambitioner med mange tiltag skal koordineres, prioriteres og implementeres
 • Når et stort eller komplekst program eller projekt er kørt fast eller skal etableres
 • Udvikling, ledelse eller reviev af afgørende forudsætninger – f.eks. business case, stakeholder management, risiko billedet, gevinstrealisering, evalueringstiltag, kommunikationsplaner eller organisatorisk implementering
 • Akut behov for støtte til projektledere, problemløsning, konflikthåndtering, forbedring af samarbejde mellem stakeholders m.m.
 • Ved behov for review af den aktuelle modenhed/status og anbefalinger til videreudvikling af koncepter, forankring og praksis i organisationen – eller det konkrete program eller projekt
 • Ønsket om at opbygge eller forbedre eksisterende praksis og kultur, koncepter, governance, værktøjer og processer omkring portefølje-, program- eller projektledelse. Inkl. de rammer hvori projektledelsen foregår. Generelt eller i forbindelse med styrkelse af f.eks. leadership, forretningsfokus, compliance, risikostyring, sammenhæng, org & HR elementer, forandringsledelse og organisatorisk implementering m.m.
 • Udvikling af interne projektleder kompetencer i organisationen, etablering af interne netværk, coaching, workshops m.m.
 • Behov for senior kompetencer til direkte ledelse af komplekse programmer/projekter med særlige udfordringer ift. forretningsfokus, problemløsning, styring af fremdrift, samarbejde og interessenthåndtering samt effektiv implementering i organisationen
 • Behov for specialist kompetencer / delprojektledelse indenfor ovennævnte fagområder

Udvalgte opgaver:

 • Kommerciel programledelse ifm. reform af tog/bus takster i Vestdanmark inkl. omfattende IT tilpasninger.
 • Forberedelse og gennemførsel af stor udbudsproces (teknisk indkøb +2 mia.,kravspecifikation og -review, koordinering af specialister, stakeholder management m.m.)
 • Byggeprojekt og store teknisk indkøb (op til 800 mio.) og evalueringer
 • Adfærdspåvirkning af rygere – Nudging
 • Udvikling af Markedskonform Vedligeholdelseskontrakt
 • Anvendelse af stregkoder i produktionen
 • Administrativ forenkling og optimering af arbejdsgange
 • People Strategy program
 • Omfattende transformation i offentlig institution (kulturel og ledelsesmæssig turn around)
 • Lang række direkte HR projekter – nationalt og tværnationalt (se dele af disse under ”Forretningsorienteret HR“)
 •  Opbygning og implementering af porteføljestyringsmodeller
 • Coaching, ad hoc støtte og udvikling af projektledere, herunder etablering af kompetence- og pipeline modeller
 • Rådgivning ifm. opbygning af projektoptimeringsenhed – Indledende projektreviev og -modning m.m.
 • Forretnings- og organisationsudviklingsprojekter – KPI kaskadering, løbende forbedringer, fraværsreduktion m.m.
 • Review og optimering af organisationens projektsucces og kapacitet
 • Design og implementering af projektmodeller og processer – særligt fokus på leadership og implementering
 • Opbygning af elementer i Center of Excellence ift. 3P (Portefølje, Program og Projekter)
 • Projekt reviews og styregruppeeffektivitet
 • Ad hoc problemløsning og fremdriftssikring